Algemene voorwaarden Koele-Daken.nl

Welkom bij Koele-Daken.nl, waar transparantie en duidelijkheid voorop staan. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van onze gedetailleerde algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op al onze diensten met betrekking tot het wit coaten van daken.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Koele-Daken.nl

Laatst bijgewerkt op 26-01-2024

1. Definities

1.1. Koele-Daken.nl: verwijst naar het bedrijf gevestigd aan de

Vliegwielstraat 44,
2516 XE Den Haag

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27138220, en telefonisch bereikbaar op 070 3909110 en mobiel op 06 5130 2030.

1.2. Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten of producten van Koele-Daken.nl.

1.3. Diensten: de witte coating van daken aangeboden door Koele-Daken.nl.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van Koele-Daken.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Koele-Daken.nl.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes van Koele-Daken.nl zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin vermelde termijn.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van Koele-Daken.nl accepteert.

3.3. Koele-Daken.nl behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

4. Uitvoering van Diensten

4.1. Koele-Daken.nl zal de overeengekomen diensten naar beste vermogen uitvoeren, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

4.2. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die aan Koele-Daken.nl wordt verstrekt.

4.3. Koele-Daken.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt.

5. Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, en is Koele-Daken.nl gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

6. Garantie

6.1. Koele-Daken.nl staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde diensten. Daarom bieden we een garantie 25 jaar op alle witte coatings.

6.2. Eventuele gebreken dienen binnen 90 dagen na ontdekking schriftelijk aan Koele-Daken.nl te worden gemeld.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Koele-Daken.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

7.2. De aansprakelijkheid van Koele-Daken.nl is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

8. Overmacht

8.1. Koele-Daken.nl is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

9. Toepasselijk recht en Geschillen

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en Koele-Daken.nl is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen de klant en Koele-Daken.nl zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Den Haag waarin Koele-Daken.nl is gevestigd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Koele-Daken.nl via het bovengenoemde adres en telefoonnummers.